Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów

Szanowni Państwo

NZOZ SPECJALISTYKA w Opolu na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ SPECJALISTYKA s.c. Spolmed w OPOLU ul. Ozimska 20.

2. Wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz prawa przysługujące na mocy przepisów RODO osobom, których dane są przetwarzane podlegają Inspektorowi Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy po przez:

• telefonicznie pod nr +48 606 666 314
• przy pomocy poczty elektronicznej na adres rodo@nzoz.opole.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318).

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz.1318).

7. W świetle ustawy o RODO mają Państwo prawa do:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy prawa polskiego.
• prawo do sprostowania (poprawienia swoich danych)
• ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w

przypadku uznania, iż przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta wobec którego są realizowane cele opisane w pkt. 3.

9. Nasz Zakład nie podejmuje wobec pacjentów decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dyrektor Zakładu

NZOZ SPECJALISTYKA SPOLMED

Kompleksowa specjalistyczna opieka zdrowotna dla pacjentów ubezpieczonych 
w NFZ oraz komercyjnych.

KONTAKT

INFORMATOR

© Wszystkie prawa zastrzeżone

NZOZ SPECIALISTYKA